Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup
Sắp xếp theo
Tìm ngay

BẢN VẼ

 • Mặt Bằng Điển Hình Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 01 & 02 – Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 03 & 04 – Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 05 & 06 – Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 07 & 08 – Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 09 & 10 – Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 11 & 12 – Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 12A & 12B – Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 15 & 16 – Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 17 & 18 – Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 19 – Tầng 3 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Điển Hình Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 1 & 2 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 3 & 4 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 5 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 6 & 7 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 8 & 9 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 10 & 11 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 12 & 12A – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 12B & 15 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 16 & 17 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Căn Hộ 18 & 19 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A2
 • Mặt Bằng Điển Hình Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 01 & 02 – Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 03 & 04 – Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 05 & 06 – Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 07 & 08 – Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 09 & 10 – Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 11 & 12 – Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 12A & 12B – Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 15 & 16 – Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 17 & 18 – Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 19 – Tầng 3 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Điển Hình Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 01 & 02 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 03 & 04 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 05 & 06 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 07 & 08 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 09 & 10 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 11 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 12 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 12A & 12B – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 15 & 16 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 17 & 18 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1
 • Mặt Bằng Căn Hộ 19 – Tầng 4 đến Tầng 37 – Toà Nhà A1